Migrujeme z on-premise do AWS Cloudu

Článek se zabývá problematikou migrace lokalních zdrojů do prostředí AWS cloudu, popisuje výhody, které s provozem v cloudovém prostředí souvisí i možná rizika. Článek má za cíl čtenáři poskytnout jednoduše pochopitelný a obecný přehled o problematice migrace, bezpečnosti přenosu dat, včetně všech důležitých dílčích fází, které proces migrace obnáší.

Proč bychom měli chtít do cloudu?

Migrace z lokálního on-premise prostředí do AWS cloudu může firmám a malým podnikům přinést řadu výhod, včetně větší škálovatelnosti, flexibility a úspory nákladů. Jednou z hlavních výhod migrace do cloudu je možnost škálovat zdroje podle potřeby. S vlastní lokální infrastrukturou mohou mít společnosti časem problém udržet krok s rostoucími požadavky na úložiště a výpočetní výkon. Naproti tomu AWS cloud umožňuje snadné škálování zdrojů, takže se mohou rychle a snadno přizpůsobit změnám v poptávce.

Další výhodou migrace do AWS cloudu je větší flexibilita. Firmy si mohou vybrat z široké nabídky služeb a nástrojů, jako jsou úložiště, databáze a analytika, a vytvořit si infrastrukturu, která nejlépe vyhovuje jejich aktuálním i budoucím potřebám. Cloud navíc umožňuje vzdálenou práci a spolupráci, což týmům usnadňuje kooperaci odkudkoli.

Migrace do cloudu může firmám rovněž přinést významné úspory nákladů. V případě lokální infrastruktury musí společnosti investovat do vlastních serverů a úložišť, udržovat je, což může být celkem nákladné. Naproti tomu cloud umožňuje platit pouze za zdroje, které opravdu potřebují, což snižuje výdaje spojené s údržbou a modernizací infrastruktury.

Přestože migrace do cloudu může přinést řadu výhod, je třeba zvážit i některá úskalí. Jednou z hlavních výzev je proces migrace stávajících dat a aplikací do cloudu. Tento proces může být složitý a časově náročný, může vyžadovat specializované dovednosti a odborné znalosti. Kromě toho mohou společnosti při migraci do cloudu potřebovat zvážit otázky týkající se bezpečnosti a dodržování předpisů.

Migrace z on-premise prostředí do AWS cloudu tak může společnostem přinést bezesporu řadu výhod, jako již zmíněná škálovatelnost, flexibilita a úspory na nákladech. Je však důležité pečlivě zvážit i rizika s tím spojená a odpovídajícím způsobem je naplánovat.

Co vše si pod migrací představit?

Migrace společnosti do prostředí cloudu zahrnuje obvykle několik kroků. Mezi ně patří:

 1. Hodnocení: Prvním krokem při přechodu do cloudu je posouzení stávající lokální infrastruktury, včetně serverů, úložišť a aplikací. V tomto kroku je třeba určit, které assety lze přesunout a které by měly zůstat mimo cloud.
 2. Plánování: Po dokončení posouzení je dalším krokem plánování migrace. To zahrnuje vytvoření podrobného plánu projektu, identifikaci závislostí a určení nejlepšího přístupu k migraci jednotlivých assetů.
 3. Příprava: Před samotnou migrací je důležité připravit prostředí. To zahrnuje vytvoření testovacího prostředí, konfiguraci potřebných nastavení, jejich zabezpečení, zajištění souladu s předpisy (compliance) a příprava potřebné dokumentace.
 4. Migrace: Jakmile je prostředí připraveno, může začít vlastní proces migrace. Tento proces může být realizován za pomocí různých technik, například lift-and-shift, re-platforming nebo re-architecting, v závislosti na konkrétních migrovaných prostředcích.
 5. Testování: Po dokončení migrace je důležité prostředí řádně otestovat, aby bylo zajištěno, že všechny assety byly úspěšně migrovány a fungují podle očekávání. Tento krok zahrnuje testování aplikací, databází a úložišť, aby se zajistilo, zda fungují podle očekávání.
 6. Spuštění: Po dokončení testování a vyřešení všech problémů lze prostředí převést do ostrého produkčního provozu. To zahrnuje provedení finálních konfiguračních změn včetně poskytnutí případné podpory uživatelům.
 7. Optimalizace: Po dokončení migrace je důležité prostředí optimalizovat, aby bylo zajištěno jeho efektivní fungování. To zahrnuje monitorování prostředí, identifikaci a řešení případných problémů a provádění nezbytných úprav v konfiguracích dílčích služeb.

Je důležité si uvědomit, že migrace do cloudu může být složitý proces a může vyžadovat specializované dovednosti, včetně odborných znalostí. Proto se doporučuje spolupracovat například s certifikovaným partnerem AWS, aby byla zajištěna co nejhladší a úspěšná migrace. Rovněž přímo společnost AWS nabízí profesionální služby, jako jsou AWS Professional Services, AWS Managed Services a AWS Partner Network, které zákazníkům s procesem migrace pomohou.

Migrace z on-premise do cloudu je tedy několikafázový proces, který zahrnuje posouzení stávající infrastruktury, plánování migrace, přípravu prostředí, migraci prostředků, testování, spuštění a optimalizaci prostředí.

AWS nástroje pro snadnější migraci

AWS nabízí několik nástrojů, které lze použít k migraci lokálních prostředí a aplikací do cloudového prostředí AWS. Patří mezi ně:

 1. AWS Migration Hub: Jedná se o centralizovanou konzoli pro správu, která zákazníkům umožňuje sledovat a plánovat migrace, včetně průběhu dílčích migračních projektů v rámci různých služeb AWS.
 2. AWS Application Discovery Service: Tato služba pomáhá zákazníkům identifikovat závislosti lokálních aplikací a mapovat je na odpovídající službu AWS. To je přínosné při plánování a posléze procesu migrace.
 3. AWS Database Migration Service: Služba je určena pro migraci databází do prostředí AWS cloudu s minimálními prostoji. Podporuje migraci z různých databázových systémů, jako jsou Oracle, MySQL, SQL Server a další.
 4. AWS Server Migration Service: Služba vhodná pro migraci lokálních serverů do AWS cloudu rovněž s minimálními prostoji. Podporuje migraci z různých platforem, jako jsou Windows, Linux a další.
 5. AWS Snowball: Jedná se o službu fyzického přenosu dat, která umožňuje zákazníkům přesouvat velké objemy dat do cloudu a z něj. Lze ji použít pro migraci a zálohování dat.
 6. AWS DataSync: Tato služba pomáhá zákazníkům přenášet velké objemy dat mezi místním úložištěm a Amazon S3 nebo EFS se zajištěním vysokého výkonu.
 7. AWS Transfer Family: Služba pro bezpečné přenášení souborů do a z Amazon S3 a lokálního úložiště pomocí protokolu FTP (File Transfer Protocol), SFTP (Secure File Transfer Protocol) nebo FTPS (File Transfer Protocol over TLS).
 8. AWS Direct Connect: Umožňuje zákazníkům vytvořit vyhrazené síťové připojení z jejich lokálních datových center do prostředí AWS, což může pomoci výrazně zlepšit výkon a spolehlivost přenosu dat.

Tyto nástroje lze v praxi použít i v kombinaci. Pomáhají zákazníkům migrovat jejich lokální prostředí a aplikace do cloudového prostředí AWS s minimálními prostoji a odstávkami.

Jsou migrovaná data v bezpečí?

Při migraci z on-premise prostředí do cloudu je zásadním faktorem bezpečnost dat. AWS poskytuje řadu bezpečnostních funkcí a nástrojů, které zákazníkům pomáhají chránit jejich data během migrace i v cloudu. Jedním z klíčových bezpečnostních prvků AWS je model sdílené odpovědnosti, který definuje odpovědnost za bezpečnost AWS i zákazníka. AWS je zodpovědná za zabezpečení infrastruktury, zatímco zákazníci jsou zodpovědní za zabezpečení svých vlastních dat a aplikací.

Při migraci dat do cloudu lze využít různé šifrovací technologie k ochraně dat při přenosu, tak i v samotném úložišti (encryption-at-rest). Samozřejmostí je možnost zabezpečení transportní vrstvy (TLS) a šifrování dat při přenosu, možnost využít komplexní správy klíčů s AWS KMS nebo zajištění bezpečnosti uložených dat. AWS rovněž poskytuje řadu bezpečnostních služeb, které lze využít k ochraně dat. Patří mezi ně:

 1. AWS Identity and Access Management (IAM): Služba pro řízení přístupů ke zdrojům AWS pomocí zásad a rolí.
 2. AWS Certificate Manager: Umožňuje zákazníkům spravovat a nasazovat certifikáty Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) pro jejich webové stránky a aplikace hostované na AWS.
 3. AWS Shield: Poskytuje ochranu před útoky DDoS (Distributed Denial of Service).
 4. AWS Web Application Firewall (WAF): Umožňuje zákazníkům vytvářet pravidla pro blokování škodlivého provozu jejich webových aplikací.
 5. AWS Security Hub: Služba ideální pro monitoring a správu bezpečnostních zranitelností/nedostatků a jejich rizik v prostředí AWS.

Je potřeba dodržovat všechny právní a regulační požadavky, které se vztahují na konkrétní odvětví nebo region, ve kterém se firma vyskytuje. AWS nám poskytuje širokou škálu služeb a zdrojů pro zajištění souladu s předpisy, které pomáhají tyto požadavky splnit, stejně tak poskytuje řadu bezpečnostních funkcí a nástrojů, které pomáhají chránit data během migrace a posléze v samotném cloudu. Model sdílené odpovědnosti, šifrovací technologie a bezpečnostní služby pomáhají společně zajistit bezpečnost migrovaných dat. Je ovšem vhodné úzce spolupracovat s certifikovanými bezpečnostními odborníky, aby bylo zajištěno splnění všech požadavků na ochranu dat a právních předpisů.

Souhrnné tipy pro úspěšnou migraci

Pokud bychom měli vše předešlé shrnout do několika klíčových bodů, které bychom si o problematice migrace z on-premise do AWS cloudu měli z článku odnést, byly by to pravděpodobně tyto:

 1. Zhodnoťte své současné prostředí: Před migrací do cloudu je důležité posoudit stávající lokální prostředí, včetně serverů, úložišť a aplikací. Určete, které assety lze přesunout do cloudu a které by měly zůstat v lokálním (on-premise) prostředí.
 2. Naplánujte si migraci: Po dokončení hodnocení vytvořte podrobný plán migračního projektu a určete závislosti. Určete nejlepší přístup k migraci jednotlivých assetů a nezapomeňte zohlednit požadavky na zabezpečení dat, včetně dodržování právních předpisů.
 3. Otestujte migraci: Před spuštěním ostrého provozu nastavte testovací prostředí a otestujte aplikace, databáze a úložiště. To pomůže identifikovat a vyřešit případné problémy dříve, než se objeví v produkčním provozu.
 4. Optimalizujte své cloudové prostředí: Po dokončení migrace je důležité optimalizovat prostředí, aby bylo zajištěno jeho efektivní fungování. Sledujte prostředí, identifikujte a řešte případné problémy a proveďte potřebné úpravy.
 5. Požádejte o radu odborníka na AWS: Migrace do cloudu může být složitá a může vyžadovat specializované dovednosti a odborné znalosti. Doporučujeme spolupracovat s certifikovaným partnerem AWS nebo se poradit s týmem profesionálních služeb AWS, abyste zajistili úspěšnou migraci.
 6. Průběžně monitorujte a vyhodnocujte: Po migraci lokálního prostředí do AWS byste měli průběžně sledovat a vyhodnocovat výkon, včetně nákladů na infrastrukturu v cloudu + provádět případné úpravy. AWS poskytuje různé nástroje a služby pro monitorování, řešení problémů a zlepšování nákladové efektivity vaší infrastruktury.
 7. Využívejte cloudové služby: AWS nabízí širokou škálu služeb, které vám pomohou využít výhody cloudu a zlepšit celkový výkon a efektivitu vynaložených nákladů. Může jít o služby jako AWS Lambda, Amazon Elastic Container Service, Amazon Elastic Kubernetes Service a další.
 8. Dbejte na bezpečnost a dodržování předpisů: Při přechodu do cloudu je třeba dbát na bezpečnost a dodržování předpisů. Ujistěte se, že rozumíte bezpečnostním požadavkům AWS i vaší organizace, dodržujte všechny právní a regulační požadavky, které se vztahují na vaše konkrétní odvětví nebo region.

Dodržováním těchto kroků zajistíte, že váš plánovaný přechod do prostředí AWS bude pravděpodobně úspěšný a že vaše prostředí bude v ideálním případě optimalizováno jak z hlediska výkonu, nákladové efektivity, tak z pohledu bezpečnosti.